Senast antagna stadgar

En förening måste ha skrivna stadgar. Stadgarna är föreningens egna interna regler och ska innehålla bland annat föreningens namn, syfte och mål med verksamheten, hur man utser styrelsen, hur beslut ska fattas m.m.

Det är viktigt att föreningen följer sina egna stadgar oavsett vad som är aktuellt för stunden. Avvikelser från föreningens egna stadgars bestämmelser kan innebära att vi inte kan behandla ditt ärende.

Kopia av årsmötesprotokoll eller konstituerande möte för nybildad förening

Protokollet ska innehålla:

 • Föreningens namn, organisationsnummer och datum för mötet.
 • Namn på de som valts till ordförande samt övriga styrelseledamöter enligt stadgar. Är endast några ledamöter nyvalda ska protokoll från tidigare årsmöte(n) där resterande styrelseledamöter valts också skickas in.
 • Om protokollet är från det konstituerande mötet ska det finnas beslut på att föreningen har bildats och föreningens namn och att stadgarna antagits.
 • Alla protokoll ska vara fysiskt underskrivna av mötets ordförande och sekreterare samt justerat av mötets valda justerare.

  Om föreningen i stadgarna har andra bestämmelser om vilka som ska underteckna protokoll gäller det som står i stadgarna.

  Kopiorna av protokollen som skickas in med ansökan ska också vara vidimerade. Det innebär att ytterligare två personer ska fysiskt skriva under protokollet för att intyga att kopian stämmer överens med originalet.

Protokoll från styrelsemöte

Protokollet ska innehålla:

 • Datum för mötet och närvarande styrelseledamöter.
 • Beslut om vem/vilka som ska företrädare föreningen hos Sparbanken Eken enligt Sparbanken Eken Fullmakt ideell förening. Det ska även framgå i beslutet om företrädarskapet gäller ’Var för sig’ eller ’Två i förening’.
  Kom ihåg! Att även bifoga konstituerande styrelseprotokoll i de fall stadgar begränsar vem/vilka som får vara företrädare.
 • Alla protokoll ska vara fysiskt underskrivna av mötets ordförande och sekreterare samt justerat av mötets utvalda justerare.
  Om föreningen i stadgarna har andra bestämmelser om vilka som ska underteckna protokoll gäller det som står i stadgarna.

  Kopiorna av protokollen som skickas in med ansökan ska också vara vidimerade. Det innebär att ytterligare två personer ska fysiskt skriva under protokollet för att intyga att kopian stämmer överens med originalet.

Fullmakt ideell förening

Blanketten Fullmakt Ideell förening är ett komplement till beslutet om företrädare.

Fullmakten tydliggör vad företrädarskapet faktiskt innebär mot specifikt Sparbanken Eken - vilka personer som får utföra vilka rättshandlingar med fullmakten som stöd utan styrelsens/föreningens specifika godkännande för den aktuella åtgärden. 

Om ni valt att inte använda er av vår formulering i sin helhet i ert beslut om företrädare, kan det innebära att vi inte kan godkänna fullmakten eller önskade ändringar.

Om fullmakten till exempel innefattar ”Lägga till och ta bort ytterligare internetbanksanvändare” ska detta göras av föreningens fullmaktshavare på bankkontoret efter godkänd och registrerad fullmakt.