Varför behöver banken den här informationen?
För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg med oss som bank. Vi ställer frågor för att vi bryr oss om samhället och våra kunder. För att förhindra att samhället och det finansiella systemet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism har lagar och regler införts i nästan hela världen. Reglerna ställer höga krav på att banken har god kunskap om sina kunder och dess bankaffärer samt en god förståelse för syftet med kundens olika transaktioner. Banken är även skyldig att kontrollera vem eller vilka som, själva eller tillsammans med närstående, äger mer än 25 procent av verksamheten och om någon har ett bestämmande inflytande över verksamheten. Skyldigheten grundar sig på Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän. Den kundinformation som banken tar del av behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretessen. För mer information besök gärna www. sparbankeneken.se/darforstallerbankenfragor.

Vem är verklig huvudman?
En verklig huvudman är en fysisk person som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person, exempelvis ett aktiebolag eller en förening. En juridisk person kan ha flera verkliga huvudmän. En person kan kontrollera en juridisk person på flera sätt, exempelvis genom att: (1) kontrollera mer än 25 procent av rösterna genom aktier, andra andelar eller medlemskap, eller (2) ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare. En person kan också utöva kontroll genom avtal eller bestämmelser i exempelvis bolagsordningen eller stadgarna om det ger personen rätt att kontrollera mer än 25 procent av rösterna eller rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna.

Om en person äger eller på annat sätt kontrollerar en juridisk person tillsammans med en eller flera närstående och deras kontroll tillsammans överstiger 25 procent ska det anges. Om de närstående kontrollerar lika stora andelar ska samtliga registreras som verklig huvudman. Närstående är maka/make/sambo/registrerad partner, föräldrar, barn och barnens makar/sambo/registrerad partner.

En person som indirekt äger eller kontrollerar en juridisk person ska också anses vara verklig huvudman. I dessa fall behöver vi information om alla led i ägarkedjan.

Om det inte finns någon som ytterst äger eller kontrollerar verksamheten saknas verklig huvudman. I dessa fall behöver vi få information om verksamhetens VD, styrelseordförande eller en person som har motsvarande befattning. Du ska ange den av dessa personer som har störst kontroll över verksamheten. Om ingen av personerna har större kontroll än den andre, ska båda personerna anges.

Direkt eller indirekt kontroll
Direkt kontroll innebär att den verkliga huvudmannen har ett direkt ägande eller kontroll i den juridiska personen. Indirekt kontroll innebär att den verkliga huvudmannen utövar kontroll över en eller flera juridiska personer som i sin tur utövar kontroll över verksamheten.

Vem är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person)?
Banken behöver veta om den verkliga huvudmannen är en person i politisk utsatt ställning, PEP, eller om han/hon har en familjemedlem eller medarbetare som är PEP. Yrken eller positioner som innebär politisk utsatthet medför en ökad risk för att utsättas för till exempel mutbrott.

PEP är en person som har eller har haft en viktig offentlig funktion inom en stat eller i en internationell organisation.

Med viktiga offentliga funktioner avses stats- eller regeringschef, minister samt vice och biträdande minister, parlamentsledamot, riksdagsledamot, ledamot i styrelsen på riksnivå för politiskt parti representerat i riksdag eller EU-parlamentet, domare i högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller i andra rättsliga organ på hög nivå, vilkas beslut inte kan överklagas, högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller styrelseledamot i centralbanks styrande organ, ambassadör, beskickningschef eller hög officerare inom försvarsmakten, ledamot i statsägt företags förvaltnings-, lednings-, och kontrollorgan eller styrelseledamot, generalsekreterare, ersättare respektive ställföreträdare eller motsvarande i en internationell organisation (upprättad genom formella politiska överenskommelser mellan stater).

Definition familjemedlem och medarbetare
Med familjemedlem avses make/maka, sambo eller partner, föräldrar, barn eller barns make/maka, sambo eller partner.

Med känd medarbetare avses en person som gemensamt med en PEP äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag, har eller har haft nära förbindelse med en PEP eller som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en PEP.

Gränsöverskridande verksamhet
Gränsöverskridande verksamhet kan vara att företaget t.ex. har dotterbolag, filial, ombud, kontor eller produktion i andra länder. Det avser inte alla länder där man har affärskontakt eller försäljning.

Penningöverförare
Penningöverförare förmedlar pengar mellan två utomstående parter, en yrkesmässig överföring av pengar för annans räkning. En penningöverförare ska vara registrerad som finansiellt institut hos Finansinspektionen (FI).

Betaltjänstverksamhet
Betaltjänstverksamhet innebär att en yrkesmässig leverantör tillhandahåller betaltjänster/betalprodukter till konsumenter. Exempelvis kan dessa produkter/tjänster vara ett betalkonto som en konsument kan placera medel på eller ta ut kontanter från. Alternativt möjlighet att utföra/ta emot betalningstransaktioner från en tredjepart. Exempel på leverantörer är kreditinstitut, betalningsinstitut, registrerad betaltjänstleverantör, institut för/registrerad utgivare av elektroniska pengar. Denna verksamhet kräver ett tillstånd och ska vara registrerad hos Finansinspektionen (FI).

Spelbolag och kasinoverksamhet
Verksamhet för att bedriva spel om pengar, även kallat lotteri, i fysisk form eller online, såsom exempelvis skraplotter, spelautomater, tippa trav, kasino. Denna verksamhet kräver licens och tillstånd utfärdas av Lotteriinspektionen.

Insamling, välgörenhet, bistånd
Insamling av pengar i syfte att bidra till humanitära, välgörande och kulturella ändamål. Exempelvis stöd till kris- och katastrofdrabbade områden eller lokala stödprojekt i Sverige och utomlands. En stiftelse ska vara registrerad hos Länsstyrelsen som även utövar tillsynen.

Kapitalförvaltning
Kapitalförvaltning innebär att förvalta någon annans tillgångar. Ett uppdrag att för en kunds räkning placera kapital/finansiella instrument efter uppställda riktlinjer. Denna tjänst erbjuds oftast av banker och fondkommissionärer och verksamheten kräver ett tillstånd från Finansinspektionen