Integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslut
I all förvaltning följer vi vår Policy för ansvarsfulla investeringar. Utöver det ingår det som en del i investeringsprocessen att analysera både relevanta hållbarhets- och ägarstyrningsrisker samt dess investeringsmöjligheter. Våra valda fondförvaltare bedömer företagens hållbarhetsarbete. Det är viktigt att investera i bolag som förstår och minimerar sina hållbarhetsrisker samt kontinuerligt följer upp dessa. Bolagens risker varier beroende på företagets specifika verksamhet, produkter och geografiska närvaro. Företag som är verksamma inom branscher eller geografier som i sig själva innebär en hållbarhetsrisk exkluderas omedelbart. Detta är exem¬pelvis bolag verksamma inom utvinning av fossila bränslen eller obligationer utgiv¬na av länder med hög korruptionsnivå, för mer information om våra exkluderingar se fondernas informationsbroschyr.

Indecaps hållbarhetsanalys handlar inte bara om att undvika risker förknippat med hållbarhet utan även att hitta förvaltare som försöker investera i bolag som som är väl positionerade när det kommer till hållbarhet och därigenom morgondagen vinnare.

METODER SOM ANVÄNDS FÖR ATT INTEGRERA HÅLLBARHET
Vi arbetar kontinuerligt med att integrera och utveckla ESG i våra investerings-processer för våra fonder. Vi med hjälp av Sustainalytics analyserar miljö, socialt ansvar, bolagsstyrning och finansiella faktorer för att få en bättre förståelse om de företagen vi investerar i.

Hållbarhetsaspekter som miljö, sociala och affärsetiska aspekter är en del av inves¬teringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar.