Hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen
En stor del av det kapital vi förvaltar är våra kunders pensioner och långsiktiga sparande. För att kunna erbjuda våra kunder trygga pensioner och försäkringar behöver vi ha ett långsiktigt perspektiv på våra investeringar. Som ansvarsfull kapitalförvaltare vill vi åstadkomma konkurrenskraftig avkastning och bidra till utvecklingen mot en hållbar värld.

I kapitalförvaltningen väger vi löpande in hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut. Med hållbarhetsrisker menar vi miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller omständigheter som, om de skulle hända, skulle kunna påverka investeringens värde negativt. I våra interna styrdokument och governanceprocesser framgår hur hållbarhetsrisker vägs in.

Vår portfölj består av olika tillgångsslag såsom obligationer, noterade aktier, direktägda fastigheter inom Sverige och det vi kallar för specialplaceringar. I Folksams arbete med hållbarhet ingår att vi tar hänsyn till hållbarhetsrisker i samtliga tillgångsslag. För exempelvis tillgångsslaget aktier väljer vi i urvalsprocessen bort bolag med höga hållbarhetsrisker och väljer in bolag med låga hållbarhetsrisker. I investeringsbeslutsprocessen tas motsvarande hänsyn till hållbarhetsrisker i samtliga tillgångsslag utifrån tillgångsslagens respektive egenskaper