Den 29 april 2024 träder nya krav i kraft för EMIR. De nya kraven innefattar bland annat följande:

 • Nya och förändringar i befintliga datapunkter som ska rapporteras till myndigheter.
 • Rapportering av fel och försummelser avseende transaktionsrapportering till tillsynsmyndighet.
 • UTI (Unique trade identifier) – nya regler och vägledning.
 • NFC- motparter ska tillhandahålla uppgifter som krävs vid transaktionsrapportering och som inte är tillgängliga för Swedbank.

Se ytterligare information under transaktionsrapportering.

EMIR gäller enbart för företag. Regelverket är indelat i tre huvudområden:

 1. Transaktionsrapportering.
 2. Clearingkrav.
 3. Riskbegränsande åtgärder.

Samtliga kunder som berörs av EMIR ska ha en motpartskategori. Kategorin påverkar rapportering, clearingkrav och riskhantering för företaget.

 • Finansiella motparter (FC) ex. banker, försäkrings-, fond- och värdepappersbolag.
  - FC som ligger över clearingtröskeln för en eller flera tillgångsklasser kategoriseras som FC
  - FC som ligger under samtliga clearingtrösklar kategoriseras som FC-
 • Icke-finansiell motpart (NFC): övriga företag som inte är FC.
  - NFC som ligger över clearingtröskeln för en eller flera tillgångsklasser kategoriseras som NFC+.
  - NFC som ligger under samtliga clearingtrösklar kategoriseras som NFC-

Läs mer om clearing och clearing trösklarna samt vad som ska ingå i beräkningen mot trösklarna på sidan Clearing.

Transaktionsrapportering

Enligt EMIR ska samtliga derivataffärer som ett företag ingår, även de som är handlade över en börs, rapporteras in till ett godkänt transaktionsregister. Läs mer om transaktionsrapportering på sidan transaktionsrapportering. Finansiella motparter är rapporteringsskyldiga för icke-finansiella motparter under clearingtröskeln för OTC-derivat, NFC-.

Börshandlade derivat (ETD – Exchange traded derivatives)

Börshandlade derivat kan handlas antingen bilateralt mellan två parter eller via en handelsplats där båda parter är medlemmar eller har tillgång till. För ETD gäller endast EMIR kraven om transaktions rapportering (se nedan), övriga EMIR-krav så som clearing, säkerställande och timely confirmation gäller endast för OTC derivat.

Undantag från utbyte av säkerheter för koncerninterna bolag

Swedbank har erhållit undantag enligt EMIR artikel 11 p.6 från att utbyta säkerheter för icke-clearade derivat mellan koncerninterna bolag.

Undantag från utbyte av säkerheter för koncerninterna bolag:

 • Swedbank Hypotek AB
 • Swedbank AS (Estland)
 • Swedbank AS (Lettland)
 • Swedbank AB (Litauen)